Συνεργάτες

Συντονιστής

Sozialwerk Dürener Christen

Γερμανία

Η “Sozialwerk Dürener Christen“ είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που δραστηριοποιείται με τα έργα της στην περιοχή του  Düren (Γερμανία/Ρηνανία) από το 1985.

Εκτελούμε πάνω από 20 προγράμματα και δραστηριότητες στους τομείς της φροντίδας και απασχόλησης των νέων, της επαγγελματικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της ένταξης των μεταναστών. Εκτός από αυτόν τον τομέα, υπάρχει και το τμήμα της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Κύρια ομάδα-στόχος των προγραμμάτων μας είναι οι μειονεκτούντες νέοι (ηλικίας 15-27 ετών).

Στόχοι και περιεχόμενο των έργων μας:

Coaching, συμβουλευτική, καθοδήγηση σταδιοδρομίας, βελτίωση δεξιοτήτων επαγγελματικής ένταξης, επαγγελματική εκπαίδευση (σε 8 επαγγέλματα), πρακτική επαγγελματική κατάρτιση, εναλλακτική σχολική φοίτηση, ένταξη μεταναστών (ιδιαίτερα προσφύγων).

sozialwerk-dueren.de

Asociación Caminos

Ισπανία

Οι δραστηριότητες του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Caminos είναι αφιερωμένες στον τομέα της εκπαίδευσης.

“Caminos” υποδεικνύει τη σημασία της εξεύρεσης νέων δρόμων για την επίτευξη των στόχων μας, για να ανακαλύψουμε ατομικούς πόρους και ευκαιρίες ώστε να ξεπεράσουμε τις τρέχουσες προκλήσεις μαζί.

Εστιάζουμε στην ανάπτυξη και τη μεταφορά καινοτόμων μεθόδων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε ισπανικούς φορείς που προσφέρουν μόνιμες υπηρεσίες.

Κύριοι στόχοι είναι η προώθηση της ανταλλαγής και της επικοινωνίας, βελτιώνοντας τις ατομικές ευκαιρίες ανάπτυξης, υποστηρίζοντας την κοινωνική ενσωμάτωση των μεινεκτούντων ανθρώπων και αναπτύσσοντας καινοτόμες μεθοδολογίες στον τομέα της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ανάπτυξης μέσω της εθνικής και της διεθνούς συνεργασίας.

www.asoccaminos.org

Center for Social Innovation – CSICY

Κύπρος

Το CSI απασχολεί επαγγελματίες με πάνω από 50 χρόνια συλλογικών εμπειριών στους τομείς της Κοινωνικής Καινοτομίας, της Επιχειρηματικότητας, της Εκπαίδευσης, του Εξορθολογισμού Συστημάτων, της Πληροφορικής & Τεχνολογίας Επικοινωνιών, της Παγκόσμιας Διαδικασίας Υγείας-Επιστήμες Ζωής, της Business Forensic Intervention, της Ανάπτυξης των Νέων & των Κινήτρων και την Αναπροσαρμογή Πόρων με Στόχους. Η ομάδα επιστρατεύει τις εμπειρίες της για να στηρίξει τον εντοπισμό των συστημικών προβλημάτων και την ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων και βιώσιμων λύσεων σε δύσκολα κοινωνικά προβλήματα.

Αυτές οι λύσεις έχουν αναπτυχθεί μέσα από διαφορετικές βαθμίδες αλληλεπίδρασης με φορείς. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα της ζωής βελτιώνεται όταν η διαδικασία της κοινωνικής καινοτομίας αξιοποιείται για να επιτευχθεί η κοινωνική δικαιοσύνη, για να επιλυθούν συστημικά προβλήματα και για να αναπτυχθούν λύσεις που μπορούν να παρέχουν ευκαιρίες σε άτομα και οργανισμούς.

csicy.com

CESIE

Ιταλία

Το CESIE είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2001, εμπνευσμένος από τη δουλειά και της θεωρίες του Ιταλού κοινωνιολόγου Danilo Dolci (1924-1997). Το CESIE συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών, των κοινωνιών των πολιτών και των θεσμών μέσω της υλοποίησης των σχεδίων σε διαφορετικούς θεματικούς τομείς, προς την κατεύθυνση της προώθησης της ανάπτυξης, αξιοποιώντας πάντα την ποικιλομορφία με σεβασμό στην ηθική και στην ανθρώπινη ανάπτυξη.

cesie.org

BIMEC

Ο οργανισμός δημιουργήθηκε το 2007 και αναπτύσσει τη δραστηριότητά του -μεταξύ άλλων- στον τομέα των επαγγελματικών και άλλων βασικών δεξιοτήτων για ενήλικες (soft skills, ειδικές κινητήριες εκπαιδεύσεις, εταιρικές εκπαιδεύσεις, marketing και πωλήσεις, project management, επιχειρηματικότητα, τουρισμός).

Η BIMEC έχει εμπειρία στη διαχείριση και εφαρμογή προγραμμάτων και οι σύμβουλοί μας διαχειρίζονται διάφορα προγράμματα και παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στους συνεργάτες μας. Αυτή η εμπειρία μας καθιστά έναν αξιόπιστο συντονιστή προγραμμάτων για την αποδοτική και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου, ιδιαίτερα σε θέματα παροχής κινήτρων.

Η BIMEC είναι μέλος του Βουλγάρικου Συνδέσμου Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και ως εκ τούτου έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο για την προώθηση της ιδέας της ένταξης των νέων στον κόσμο της εργασίας. Η BIMEC είναι επίσης μέλος και συνιδρυτής του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το οποίο ενσωματώνει τις προσπάθειες ενός δικτύου από εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης για την αύξηση της ποιότητας και της επάρκειας της εκπαίδευσης των ενηλίκων και της επαγγελματικής κατάρτισης.

bimec-bg.com